Menu
Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františkaa Mateřská škola Otaslavice

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště pracuje na naší základní škole od 1. 9. 2016.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

  

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Ředitel: Mgr. Vladimír Leitgeb

Mgr. Irena Zdráhalová

Výchovný poradce pro 1. stupeň: Mgr. Vladimíra Špačková

Výchovný poradce pro 2. stupeň: Mgr. Olga Pytlíková

Školní metodik prevence: Mgr. Barbora Vychodilová

 

KONZULTACE:    dle konzultačních hodin (na webových stránkách školy)

                              příp. po předchozí telefonické domluvě

 

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
  potřebami

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

- prevence školní neúspěšnosti

- kariérové poradenství      

- poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá  

- podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního 
  prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

- intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování

- problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

- metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně  pedagogických postupech ve vzdělávací činnosti školy

- spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

- spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními při poskytování poradenských       služeb

- poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné  situaci 

- evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření

- práce s třídními kolektivy a metodické vedení třídních učitelů (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)

- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt rizikového chování, …) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili

- preventivní programy pro žáky

 

aktualizováno dne 1. 2. 2024

Mohlo by Vás zajímat